ფასდაკლება
REJURAN S
€100.26 €88.39
REJURAN S
REJURAN S Rejuran S უფრო ძლიერია ვიდრე Rejuran Healer, რაც მას აკნეს ნაწიბურების შესანიშნავ სამკურნალო საშუალებად აქცევს. ამ ნიშნების მკურნალობის ორი ყველაზე პოპულარული აღდგენის ტექნიკაა CO2 ლაზერული თერაპია და ფრაქციული რადიოსიხშირული მკურნალობა. Რა არის...
€100.26 €88.39
Glam Appeal
Procedure ImpactGlam Appeal represents a gentle body filler developed by the creators of Elasty Fillers, tailored for sculpting body areas with heightened sensitivity. Targeted RegionsButtocksBreasts Recommended Procedure ApproachInjection Depth: Deep dermis and subcutaneous layers SpecificationsNature: MonophasicIngredients: Hyaluronic acidHyaluronic Acid Content:...
€125.39
EXOCODE RESILIENCE-R,3PCS (2ML+3ML)
The EXOCODE collection comprises standardized Exosomes tailored to address various skin needs, harnessing the power of regeneration and active skin care. Derived from damask rose using ExoSCRT TM technology, EXOCODE NO.1 and NO.2 incorporate active ingredients that fortify the skin,...
€479.05
EXOCODE RADIANCE-R, 2ML*3ML
EXOCODE presents standardized Exosomes, offering a tailored solution to address various skin concerns by harnessing the power of regeneration and active skin care. EXOCODE NO.1 incorporates ExoSCRTTM technology, derived from damask rose exosomes, to bolster skin resilience. Meanwhile, EXOCODE NO.2...
€479.05
ეგზო'ლუცია
EXO'LUTION introduces an innovative skincare procedure designed to unveil a more youthful complexion while nurturing skin health. Offering a holistic approach to skin rejuvenation, this method not only combats aging but also promotes overall skin wellness, revealing a radiant glow....
€520.43
Hanheal PDRN გამაძლიერებელი
Hanheal PDRN Booster, featuring HA at a concentration of 1.7%, presents an inventive injectable solution. It combines PDRN with amino acids and a vitamin-mineral complex, offering a swift, efficient, and non-surgical remedy for aesthetic concerns in the periorbital region. This...
€142.48
Elaxen PN
Elaxen PN presents a biorevitalizing booster infused with polydeoxyribonucleotide (PN) derived from salmon DNA. Renowned in mesotherapy, salmon DNA is celebrated for its proven cellular repair and rejuvenation properties. Clinical research underscores its remarkable efficacy in fostering cell growth and...
€146.38
Fize PLA
Introducing Fize PLA, a safe and highly effective Polylactic Acid (PLA) filler designed to provide optimal results. Crafted using innovative production techniques, this micro filler needle offers exceptional quality and performance. With its advanced manufacturing process, Fize PLA enhances collagen...
€169.15
სოსუმ რბილი
Sosum Soft presents a highly adaptable CE hydro-lifting skin enhancer engineered with optimal physical attributes to minimize product wastage, even during multi-needle applications. Witness immediate visible enhancements with a plethora of application techniques, offering enduring results. Suitable for application across...
€59.45
Elaxen PLLA
Elaxen PLLA offers a transformative solution for skin quality enhancement, concealing imperfections, and restoring a youthful radiance. Crafted primarily with Polylactic acid, renowned for its collagen-boosting properties, Elaxen PLLA aids in volumizing recessed skin areas. This comprehensive package encompasses serums,...
€152.48
Restylane Skin Boosters VITAL
Restylane Skinboosters Vital with Lidocaine effectively enhances skin elasticity and hydration. By employing stabilized hyaluronic acid, it provides long-term reinforcement and tightening for mature skin. Notably, areas like the décolleté and neck exhibit remarkable wrinkle reduction outcomes. Moreover, Restylane Skinboosters...
€86.45
Restylane Skin Boosters VITAL LIGHT
Restylane Skinbooster Vital Light, previously known as Restylane Vital Light, is applied to areas of the face and body requiring moisture replenishment and skin reinforcement. It is distributed evenly across selected areas, particularly focusing on the face and neck. Additionally,...
€85.45
Demei Shine Booster
Demei Shine Booster (4mL X 5):- Demei Shine Booster contains hyaluronic acid in a clear gel form, which deeply hydrates the skin while improving its elasticity and firmness.  - It also helps re-establish the skin's natural moisture-oil balance, revitalizing dry...
€70.45
DEMEI PN SOLUTION
DEMEI PN Solution DEMEI PN Solution contains hyaluronic acid in a clear gel form, hydrating the skin while enhancing its elasticity and firmness. It also helps restore the skin's natural moisture-oil balance, effectively improving dry and sagging skin. Safe PDRN...
€70.45
Medisco Skin Booster Hyaluronic Acid
Medisco Skin Booster Hyaluronic Acid The high-grade Medisco Skin Booster Hyaluronic Acid Skin Booster Hyaluronic Acid serum, originating from Korea, is ideal for microneedling procedures. It's designed to hydrate deeply, revitalize the skin, and diminish the visibility of fine lines...
€164.23
Medisco Skinglow ნიღაბი 1X100მლ
Medisco Skinglow Mask 1X100ml The Medisco Skinglow Mask 1X100ml is a revolutionary peel-off mask that forms a clear collagen-rich layer on the skin, delivering collagen and essential nutrients for a radiant complexion.- Enhances skin glow- Boosts absorption of active ingredients...
€110.21
Medisco Toktok 5X5g+5X20მლ
Medisco Toktok 5X5g+5X20ml Introducing Medisco Toktok 5X5g+5X20ml. Medisco TokTok treatment introduces an innovative method that generates effervescent bubbles when the Gel meets the sheet, utilizing a patented technique. This treatment detoxifies the skin, offering a clearer complexion and maintaining a...
€154.23
Medisco Peelieve All-in-one Cream
Medisco Peelieve All-in-one Cream Introducing Medisco Peelieve All-in-one Cream. This all-encompassing cream from the premium aesthetic label Medisco enhances skin texture and revitalizes with its rich formulation.Advantages- Provides deep hydration- Calms irritated skin- Enriches with essential nutrientsPrincipal Components- Hydrolyzed Hyaluronic...
€110.34
Medisco Peelieve Cica Cream 30X2ml
Medisco Peelieve Cica Cream 30X2ml Medisco Peelieve Cica Cream 30X2ml is a rich, adhering cream designed to deeply nourish both the outer and inner layers of the skin. It's essential for optimal post-treatment care, including peeling, carboxytherapy, MTS, or any...
€110.34
Medisco Peelieve Peeling 5X1g+5X8ml
Medisco Peelieve Peeling 5X1g+5X8ml Medisco Peelieve Peeling 5X1g+5X8ml offers a layer-by-layer skin rejuvenation and repair using the Peel-Feuille method, designed specifically for those new to peeling treatments. This self-care alternative to the Seanergy Peel is gentler, reducing discomfort and making...
€179.45
Stayve Repair Cream (Eve Vegan) 100X1g
Stayve Repair Cream (Eve Vegan) 100X1g The Stayve Repair Cream (Eve Vegan) 100X1g is meticulously formulated to rejuvenate and soothe skin that's been irritated by laser procedures, including semi-permanent treatments and Microneedling Therapy Systems (MTS). It's enriched with Prunus Serrulata...
€135.65
ASCE + HRLV
ASCE + HRLV ASCE+ HRLV marks the latest innovation from the esteemed professional aesthetic brand ExoCoBio, following its acclaimed first skincare solution, "ASCE+ SRLV," which has gained international recognition.In our commitment to bringing forth the most advanced products, we're excited...
€156.34
Sardenya Skin Booster Exoprime
Sardenya Skin Booster Exoprime Sardenya Skin Booster Exoprime leverages Sturgeon Sodium DNA alongside Plant Exosomes in its Skin Enhancer to foster improved skin vitality by focusing on the upper and lower layers of the skin.Key Benefits:1. Age-Defying Components: Packed with...
€164.56
შევსებული NCTF Boost 135 ჰა
Fillmed NCTF Boost 135 HA Fillmed NCTF Boost 135 HA stands out as a distinctive anti-aging and revitalizing complex that enriches the epidermis by supplying the necessary nutrients for its prosperity. It fosters an ideal setting for fibroblasts to carry...
€570.23
წარმატებით გამოწერილი!
ეს ელფოსტა რეგისტრირებულია
WhatsApp ჩეთი
WhatsApp
აგენტის პროფილის ფოტო